Dział Oświatowy

 
Muzeum w Raciborzu oprócz działalności wystawienniczej i naukowo – badawczej, stara się zapoznawać w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież  licealną – z zabytkami o dużej wartości historycznej i artystycznej, związanymi z bogatą tradycją i kulturą naszego regionu. Poprzez eksponowanie zabytków kultury materialnej i sztuki, ukazywanie specyfiki i charakterystycznych cech naszej ziemi, muzeum realizuje różnorodne funkcje edukacyjne, przez co staje się jedną z wielu instytucji wychowania społecznego, wpływającą na wszechstronny rozwój osobowości młodych jednostek w procesie socjalizacji. Muzeum jest doskonałym miejscem pozwalającym na rozwijanie się u młodych odbiorców zdolności samodzielnego myślenia, obserwacji i spostrzegania, wpływającym na kształtowanie się podstaw, naukowego poglądu na świat. Raciborskie placówki oświatowe doceniają wkład muzeum w działalność dydaktyczną, mają świadomość bogactwa i zasobności materiału zabytkowego, będącego w posiadaniu muzeum, lokalni pedagodzy korzystają z oferty edukacyjnej proponowanej przez Muzeum w Raciborzu.

Główne cele edukacyjne Muzeum w Raciborzu to:

poznanie dziedzictwa kulturowego regionu, jego specyfiki oraz powiązań z innymi regionami Polski,
wyposażenie ucznia w zasób wiedzy o historii i kulturze regionu,
uświadomienie uczniowi powiązań tradycji regionalnej z życiem własnej rodziny,
ukształtowanie w uczniu poczucia własnej tożsamości regionalnej i narodowej,
rozwijanie poczucia szacunku dla dóbr kultury regionalnej i Ojczystej,
kształtowanie postawy tolerancji wobec kultur innych regionów, religii i narodowości.